Wersje językowe

Regulamin sklepu internetowego Bakata


 

§1 postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży oraz usług świadczonych drogą elektroniczną przez sklep internetowy prowadzony przez BAKATA DESIGN Aleksandra Lampka-Skowrońska Sp. j.
 2. Regulamin znajduje zastosowanie do umów zawieranych z wszystkimi osobami i podmiotami, niezależnie od tego czy zawarcie umowy nastąpiło w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, czy też działali oni jako konsumenci, chyba że z treści określonych postanowień Regulaminu wynika, że dotyczą one wyłącznie jednej grupy Klientów.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://sklep.bakata.pl Klient może w każdym czasie zapoznać się z treścią Regulaminu, skopiować i utrwalić treść Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, a także dokonać wydruku treści Regulaminu bezpośrednio ze strony internetowej. Regulamin można pobrać i zapisać w formacie PDF.
 4. We wszystkich sprawach związanych ze sklepem internetowym, w szczególności związanych ze sprzedażą, usługami, reklamacjami, przetwarzaniem danych osobowych, można się skontaktować BAKATA DESIGN Aleksandra Lampka-Skowrońska Sp. j. – za pośrednictwem:
  1. adres korespondencyjny: al. gen. Józefa Hallera 78
   NIP: 894-29-28-953 REGON: 020676851 KRS: 0000295627
  2. adres e-mail: mokrzesik@bakata.plahoffman@bakata.pl
  3. telefon: 
  4. za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego, korzystając z formularza pozwalającego na kontakt ze Sprzedawcą, znajdującego się pod adresem: https://www.bakata.pl/kontakt/
 1. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest również poprzez media społecznościowe, tj:
  1. Facebook: https://pl-pl.facebook.com/Bakata.Design.Meble.Biurowe/
  2. Instagram: https://www.instagram.com/bakata.design/
 2. Sprzedawca odpowiada na wysyłane wiadomości oraz wykonywane telefony od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30.
 3. Sprzedawca umożliwia przesyłanie opinii na temat zakupionych Produktów na stronie Sklepu Internetowego oraz dostęp do opinii wystawionych przez Klientów. Sprzedawca zapewnia, aby publikowane opinie pochodziły od Klientów, którzy używali danego produktu lub go nabyli. Sklepu z prośbą o wystawienie opinii na temat zakupionego Produktu. Weryfikacja pochodzenia opinii odbywa się w ten sposób, że opinię o produkcie może wystawić wyłącznie zarejestrowany i zalogowany Klient na stronie Sklepu Internetowego. Następnie, przed publikacją opinii, Sprzedawca sprawdza, czy dany Klient faktycznie zakupił produkt, którego dotyczy opinia. Opinie pochodzące od Klientów, które nie przejdą pomyślnie tej weryfikacji, nie będą udostępniane na stronie Sklepu internetowego.

 

§2 słownik pojęć

Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się wymienionych poniżej pojęć (niezależnie czy są pisane z wielkiej czy z małej litery), należy przez nie rozumieć:

 1. Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu Internetowego;
 3. Konsument – osoba fizyczna, o której mowa w przepisie al. 221 Kodeksu cywilnego zawierająca ze Sprzedawcą Umowę w ramach Sklepu internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Pojęcie Konsumenta stosuje się odpowiednio do także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie wskazanym przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 4. Konto – indywidualny dla każdego Klienta panel w ramach Sklepu Internetowego, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji. Konto jest dostępne dla Klienta po zalogowaniu się za pomocą jego adresu e-mail oraz indywidualnego hasła, nadanego przez Klienta podczas rejestracji konta, lub innego ustalonego w późniejszym czasie przez Klienta w ramach zmiany hasła do Konta;
 5. Produkt – produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży;
 6. Przedsiębiorca –osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą działalność gospodarczą a nie będąca jednocześnie konsumentem;
 7. Sklep Internetowy –działalność Sprzedawcy prowadzoną za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.bakata.pl, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
 8. Sprzedawca – BAKATA DESIGN Aleksandra Lampka-Skowrońska Sp. J. z siedzibą we Wrocławiu przy al. Gen. Józefa Hallera 78/5, (53-324 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000295627, REGON: 020676851, NIP: 8942928953, która to spółka prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sklepu internetowego oraz świadczy usługi drogą elektroniczną, w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu;
 9. System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 10. Środki Komunikacji Elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
 11. Świadczenie Usługi Drogą Elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne;
 12. Trwały Nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
 13. Umowa Sprzedaży lub Umowa – umowa zawarta na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na zasadach określonych w Regulaminie, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
 14. Usługa  Cyfrowa – usługa świadczona przez Sprzedawcę polegająca na założeniu i korzystaniu z indywidualnego konta w Sklepie internetowym przez Klienta, na warunkach określonych w Regulaminie.
 15. DSA – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r., w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) w ramach Sklepu Internetowego Treści zabronionych prawem, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste.

 

§3 wymagania techniczne

 1. W celu skorzystania ze Sklepu Internetowego, Klient powinien spełnić co najmniej następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:
  1. posiadać połączenie z siecią Internet o przepustowości co najmniej 256 kbit/s,
  2. korzystać z przeglądarki internetowej pozwalającej na wyświetlenie na ekranie treści w formacie HTML,
  3. przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”
  4. monitor lub inny wyświetlacz o rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli.
 2. Niezależnie od warunków określonych w ust. 1, w celu korzystania z usług oraz zakupu produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Klient powinien posiadać własny adres korespondencji elektronicznej (adres e-mail), pozwalający mu na otrzymywanie wiadomości adresowanych do niego przez Sprzedawcę.

 

 

§4 założenie konta i zawarcie umowy o świadczenie usług droga elektroniczną 

 1. Założenie Konta Klienta nie jest konieczne do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. Sprzedawca rekomenduje założenie Konta, co ułatwia i przyspiesza proces składania zamówień, poprzez automatyczne uzupełnienie danych Klienta w formularzach przedstawianych w procesie zakupu. Sprzedawca może również organizować również akcje promocyjne i konkursy dedykowane wyłącznie Klientom posiadającym aktywne Konto w Sklepie Internetowym.
 2. W celu korzystania z usług oraz zakupu produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Klient posiada możliwość założenia Konta w Sklepie Internetowym. Założenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy o dostarczenie usługi cyfrowej, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Przed założeniem Konta klient otrzymuje możliwość zapoznania się z Regulaminem oraz jego zapisania na Trwałym nośniku.
 3. Sprzedawca dostarcza Konsumentowi Usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony postanowiły inaczej. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.
 4. Do założenia konta i zawarcia umowy o dostarczenie usługi cyfrowej, uprawnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.
 5. Założenie Konta wymaga akceptacji Regulaminu, co jest równoznaczne z oświadczeniem Klienta, że:
  1. jest on uprawniony do założenia Konta, a w przypadku przedsiębiorcy, że jest upoważniony do jego samodzielnej reprezentacji,
  2. podane przy zakładaniu konta dane są kompletne i prawdziwe oraz że są to dane Klienta,
  3. założenie konta nie narusza praw osób trzecich.
 6. Założenia konta wymaga podania przez Klienta jego podstawowych danych: imię, nazwisko oraz adres e-mail. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość żądania dodatkowych danych, niezbędnych do świadczenia usług drogą elektroniczną lub realizacji sprzedaży na rzecz Klienta.
 7. W celu skutecznego założenia konta przez Klient potwierdza jego założenie poprzez kliknięcie w odpowiednio oznaczony link znajdujący się w wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Klienta podany w formularzu, podczas zakładania Konta. Do wiadomości zostanie załączony Regulamin na trwałym nośniku.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył usługi cyfrowej, Konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Sprzedawca usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument może odstąpić od umowy
 9. Sprzedawca może odmówić założenia Konta, zablokować konto lub je usunąć, w przypadku gdy:
  1. Klient posiada już konto w Serwisie,
  2. Sprzedawca ma uzasadnione przesłanki do stwierdzenia, że założenie Konta lub jego istnienie jest sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, przepisami prawa, może naruszać prawa osób trzecich, lub dane Klienta związane z kontem są niewiarygodne.

Sprzedawca zawiadamia Klienta o odmowie założenia Konta, wysyłając wiadomość na adres Klienta podany w formularzu, podczas zakładania konta.

 

 1. Klient jest zobowiązany do utrzymania aktywnego adresu e-mail, jaki został podany podczas zakładania Konta, przez cały okres posiadania Konta lub podania innego aktywnego adresu e-mail, właściwego do kontaktów z Klientem, jak również regularnego sprawdzania wiadomości od Sprzedawcy, wysyłanych na ten adres e-mail.
 2. Podany przez Klienta adres e-mail stanowi podstawową formę komunikacji Sprzedawcy z Klientem i jest niezbędny do założenia oraz utrzymania konta w Sklepie Internetowym oraz dokonywania zakupu za jego pośrednictwem.
 3. Umowa o dostarczenie usługi cyfrowej jest zawarta na czas nieokreślony, związany z istnieniem Konta. Usunięcie Konta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie tych usług.
 4. W celu usunięcia konta koniecznie jest skierowanie odpowiedniego świadczenia do Sprzedawcy na adres e-mail wskazany w 1 Regulaminu.
 5. Korzystanie z Konta oraz związanych z tym usług jest możliwe po zalogowaniu się za pośrednictwem podanego przez Klienta adresu e-mail oraz indywidualnego, podanego przez Klienta hasła.
 6. Zmiana danych Konta, w tym hasła dostępu i adresu e-mail Klienta jest możliwa w Panelu Klienta w części Ustawienia konta:
  1. Klikając w przycisk Edycja profilu w sekcji Ustawienia konta klient może zmienić dane: adres mailowy, imię, nazwisko oraz uzupełnić zgody marketingowe.
  2. Klikając w przycisk Zmiana hasła w sekcji Ustawienia konta klient może zmienić hasło dostępu do swojego konta w Panelu klienta.
  3. Klikając w przycisk Przejdź do edycji adresów w sekcji Adresy klient może zmienić adres. Może również wpisać inny adres przeznaczony do wysyłki zamówionych produktów.
 7. Jeżeli Usługa cyfrowa jest niezgodna z umową, Konsument może żądać doprowadzenia do jej zgodności z umową.
 8. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 9. Sprzedawca doprowadza Usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając jej charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Sprzedawca.
 10. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Usługi cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miała być dostarczana. Domniemywa się, że brak zgodności usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił. 
 11. Sprzedawca może dokonać zmiany Usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową, z przyczyn technicznych lub przyczyn związanych ze zmianą strategii marketingowej Sprzedawcy. Zmiana o której mowa nie będzie związana z żadnymi kosztami po stronie Konsumenta. 
 12. Jeżeli zmiana, o której mowa powyżej, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta do Usługi cyfrowej lub korzystania z niej, Sprzedawca poinformuje Konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany. 
 13. W przypadku, o którym mowa w ust. 19 powyżej, Konsument może wypowiedzieć umowę w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. 
 14. Sprzedawca informuje Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Usługi cyfrowej z umową. 
 15. Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
  1. poinformował Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
  2. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.
 16. Po odstąpieniu od umowy o dostarczanie usługi cyfrowej Sprzedawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z Usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które:
  1. są użyteczne wyłącznie w związku z Usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;
  2. dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z Usługi cyfrowej,
  3. zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
  4. zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.

 

§5 składanie zamówień i umowa sprzedaży 

 1. W celu zakupu produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient dokonuje wyboru produktów przedstawionych na stronie, postępując zgodnie instrukcjami i wskazaniami wyświetlanymi na stronie Sklepu Internetowego. Wybrane produkty są dodawane do tzw. „Koszyka”.
 2. W zakładce „Koszyk” klient może zweryfikować i odpowiednio zmodyfikować zakres wybranych produktów. Klient potwierdza wybór korzystając z opcji „”, dostępnej pod listą wybranych produktów.
 3. Po wybraniu opcji „Zamawiaj” w kolejnych krokach klient zostanie poproszony o:
  1. podanie niezbędnych do realizacji umowy sprzedaży danych osobowych w postaci: adresu e-mail, imienia, nazwiska, numeru telefonu, danych adresowych (ulica i numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj, a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – nazwy firmy oraz NIP,
  2. wybranie sposobu dostawy,
  3. wybranie metody płatności.
 4. Po uzupełnieniu wszystkich formularzy, Klientowi zostanie wyświetlone podsumowanie zamówienia zawierające następujące informacje:
  1. listę produktów będących przedmiotem zamówienia,
  2. ceny jednostkowe oraz łączne tych produktów,
  3. koszty dostawy i sposób produktów, zgodnie z wybranym Klienta,
  4. ewentualne dodatkowe koszty związane ze sprzedażą,
  5. wybraną metodę płatności,
  6. szacowany czas dostawy produktów.
 5. Do złożenia zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu przez Klienta oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zakup”.
 6. Złożenie zamówienia stanowi przedstawienie przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży produktów, w zakresie i na warunkach wskazanych w podsumowaniu zmówienia.
 7. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła na adres e-mail Klienta
 8. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę, wysłanego na adres e-mail Kupującego.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odrzucenia zamówienia w przypadku gdy:
  1. wybrane przez Klienta produkty są niedostępne lub czas ich dostawy będzie dłuższy niż wskazany w Sklepie Internetowym podczas składania zamówienia,
  2. wystąpią inne przeszkody, niezależne od Sprzedawcy, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie Umowy Sprzedaży, zgodnie z zamówieniem Klienta,
  3. podane przez klienta dane są niekompletne lub błędne lub Sprzedawca ma uzasadnione podejrzenie, że są one nieautentyczne, co uniemożliwia prawidłowe wykonanie Umowy Sprzedaży.

 

§6 warunki płatności

 1. Usługi elektroniczne świadczone za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klientów są nieodpłatne. Klienci są zobowiązani do uiszczenia opłat związanych z zakupem produktów, wskazanych w podsumowaniu składanego przez Klienta zamówienia.
 2. Sprzedawca oświadcza, że nie korzysta z algorytmu, który dostosowuje ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
 3. Wszystkie ceny produktów podane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto i zawierają już wliczony podatek VAT. Ceny są podane w złotych polskich. Ceny ile zawierają kosztów dostawy i ewentualnych dalszych kosztów związanych ze sprzedażą, które są podawane Klientowi podczas składania zamówienia. Wszystkie ceny i koszty są przedstawione Klientowi w podsumowaniu zamówienia, przed jego potwierdzeniem.
 4. W przypadku informowania przez Sprzedawcę o obniżeniu ceny Produktu obok informacji o obniżonej cenie znajduje się również informacja o najniższej cenie tego Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
 5. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Sprzedawcy, wskazany na stronach Sklepu Internetowego przy zamówieniu oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie produktów.
 6. Płatności mogą być również realizowane za pośrednictwem zewnętrznych operatorów, na warunkach przez nich określonych. W takiej sytuacji Klient może zostać przekierowany do serwisu zewnętrznego operatora w celu realizacji płatności.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do powstrzymania się z dostawą produktów do czasu uzyskania zapłaty całkowitej ceny sprzedaży wraz z wszystkimi kosztami.
 8. Klient zapłaci cenę w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku braku płatności w tym terminie, Sprzedawca będzie uprawniony do jednostronnego odstąpienia od Umowy sprzedaży, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do zapłaty.

 

§7 dostawa produktów

 1. Dostawy produktów będą realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dostawa produktów będzie realizowana w terminie wskazanym w podsumowaniu zamówienia, liczonym od dnia płatności pełnej ceny sprzedaży produktów wraz z wszystkimi kosztami.
 3. Dostawa będzie realizowana w sposób wybrany przez Klienta podczas składania zamówienia.
 4. Sprzedawca umożliwia odbiór produktów w magazynie lub innym punkcie Sprzedawcy wskazanym na stronie Sklepu Internetowego (w określonych dniach i godzinach działania danego punktu) lub dostawę za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej.
 5. Klient powinien zbadać przesyłkę z zamówionymi produktami w chwili jej odbioru. W szczególności zaleca się, aby Klient sprawdził kompletność dostawy oraz czy opakowania produktów lub przesyłki nie zawierają widocznych uszkodzeń. W razie stwierdzonych braków lub uszkodzeń, Klient ma prawo żądać od przedstawiciela dostawcy spisania protokołu potwierdzającego te okoliczności. Protokół sporządzony przez przedstawiciela dostawcy ułatwi i przyspieszy ewentualny proces reklamacji produktów.
 6. Najpóźniej w chwili dostawy produktów, Sprzedawca wyda klientowi rachunek lub fakturę dokumentującą sprzedaż.
 7. Faktura z tytułu sprzedaży zostanie wystawiona na Klienta wyłącznie pod warunkiem zaznaczenia takiej opcji przez Klienta w procesie składania zamówienia, przed jego potwierdzeniem oraz podania przez Klienta danych wymaganych do wystawienia faktury, w tym w szczególności właściwego numeru NIP.
 8. W przypadku braku możliwości dostawy produktów na adres podany przez Klienta, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia nowych warunków dostawy.

 

§8 niezgodność produktu z umową

 1. Sprzedawca dostarcza Produkty zgodne z Umową. Jeśli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za doprowadzenie do jego zgodności z Umową.
 2. Sprzedawca w okresie dwóch lat od dostarczenia Produktu Konsumentowi ponosi odpowiedzialność z tytułu braku zgodności Produktu z Umową. Niezgodność z Umową występuje jeśli:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność Produktu są niezgodne z Umową,
  2. Produkt nie jest przydatny do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, i o którym to celu powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który to Sprzedawca zaakceptował,
  3. Produkt nie nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się Produktu tego rodzaju,
  4. Produkt nie zapewnia trwałości i bezpieczeństwa, których można się spodziewać dla tego rodzaju Produktów, lub nie występuje w określonej ilości,
  5. Produkt nie został dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać,
  6. Produkt nie odpowiada wzorowi lub próbce udostępnionej przed zakupem,
  7. brak zgodności Produktu z Umową wynika z niewłaściwego zamontowania Produktu, jeżeli zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność, lub niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta było wynikiem błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę.
 3. W przypadku niezgodności Produktu z Umową, Konsumentowi przysługuje wobec Sprzedawcy roszczenie o doprowadzenie do zgodności z Umową poprzez naprawę lub wymianę Produktu na nowy. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, lub odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 4. Konsument udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie w sposób uzgodniony ze Sprzedawcą. Sprzedawca odbiera od Konsumenta towar na swój koszt.
 5. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od Umowy jeżeli:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową zgodnie z ust. 3 powyżej,
  2. Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub doprowadzenie do zgodności z Umową wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami dla Konsumenta,
  3. Produkt został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności z Umową, a Sprzedawca nie zdemontował Produktu, lub zdemontował ale nie zamontował go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany, albo nie zlecił wykonania tych czynności na swój koszt,
  4. brak zgodności Produktu z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową,
  5. brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy, bez uprzedniego skorzystania z możliwości naprawy lub wymiany Produktu,
  6. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 6. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową jest istotny.
 7. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie Umowy, Konsument może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, lub w odniesieniu do innych Produktów nabytych wraz z Produktami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową.
 8. Sprzedawca zwraca kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania skutecznie złożonego oświadczenia o obniżeniu ceny. W przypadku odstąpienia od Umowy, jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może on wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Klientowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi (wyłączenie rękojmi).
 10. Sprzedawane produkty mogą być objęte gwarancją producenta. Warunki takiej gwarancji określa karta gwarancyjna producenta, którą Sprzedawca może udostępnić na prośbę Klienta. Informacje dotyczące gwarancji producenta, zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego, zawierają wyłącznie jej podstawowe warunki.

  

§9 newsletter 

 1. Za zgodą Klienta, udzieloną za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub w wiadomości e-mail, Sprzedawca może świadczyć na rzecz Klienta dodatkową usługę mailingową/newsletter. Usługa ma charakter nieodpłatny.
 2. Zgoda na świadczenie wskazanych usługi może być cofnięta w dowolnym momencie poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail ze Sprzedawcą oraz poprzez skorzystanie z linku zamieszczonego na dole każdej wiadomości e-mail wysłanej w ramach tej usługi.
 3. Usługa mailingu polega na przesyłaniu na pocztę e-mail Klienta w dowolnych odstępach czasu informacji handlowych dotyczących Sprzedawcy lub produktów lub usług oferowanych przez Sprzedawcę i innych materiałów zgodnych z przepisami prawa związanych z działalnością Sprzedawcy lub producentów produktów oferowanych przez Sprzedawcę, zawartych w treści lub w załączniku do pojedynczej wiadomości wysłanej na adres e-mail podany przez Klienta.
 4. Sprzedawca może organizować akcje promocyjne lub konkursy dedykowane wyłącznie Klientom korzystającym z usługi mailingowej/newsletter.

 

§10 postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje mogą być zgłoszone za pośrednictwem:
  1. formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie sklepu internetowego - ZALECANA FORMA SKŁADANIA REKLAMACJI, lub
  2. wiadomości e-mail wysłanej na adres: sklep@bakata.pl, lub
  3. pisemnie na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie.
 2. Klient w zgłoszeniu reklamacyjnym powinien określić produkt będący przedmiot reklamacji, wykazać, że został ona zakupiony u Sprzedawcy (np. paragon, fakturę, dowód zapłaty lub kopię potwierdzonego przez Sprzedawcę zamówienia) oraz opisać stwierdzoną wadę produktu.
 3. W celu szybszego rozpoznania reklamacji Sprzedawca zaleca, aby każde zgłoszenie zawierało:
  1. pełną nazwę i model reklamowanego produktu,
  2. numer seryjny produktu lub zdjęcie naklejki, tabliczki lub innego indywidualnego oznaczenia produktu zamieszczonego na produkcie przez jego producenta,
  3. wskazanie numeru zamówienia,
  4. kopię dowodu zakupu (paragon lub faktura) lub kopię dowodu zapłaty za zamówienie,
  5. dokładny opis wady,
  6. wskazanie daty stwierdzenia wady produktu,
  7. zdjęcia lub/i film przedstawiający wadę.
 4. Sprzedawca rozpozna reklamacje w terminie 14 dni od jej złożenia lub doręczenia w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 1. Konsument otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania przez Sprzedawcę informacji o reklamacji. Konsument zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji na adres e-mail wskazany przez niego w trakcie składania zamówienia.

  

§11 prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument który zawarł Umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem, że:
  1. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,
  2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od dnia objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części.
 3. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia za pomocą formularza dostępnego na stronie sklepu internetowego, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub pisemnie.
 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, za pomocą wiadomości e-mail lub pisemnie.
 6. Sprzedawca zwróci klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie - nie później niż w terminie 14 dni - po otrzymaniu oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy.
 7. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu. Klient nie ponosi kosztów zwrotu płatności.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Klient ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 10. Jeżeli produkt dostarczono Klientowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia Umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania produktu na swój koszt, gdy ze względu na charakter produktu nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.
 11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 12. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Sprzedawca zastrzega, że w jego ofercie znajdują się produkty nieprefabrykowane. Klient zostanie poinformowany, o zamiarze złożenia zamówienia na produkt nieprefabrykowany najpóźniej w podsumowaniu zamówienia, przed jego potwierdzeniem.

 

§12 prawa i obowiązki stron

 1. Sprzedawca zapewnia stałe świadczenie usług Sklepu Internetowego z zastrzeżeniem:
  1. czasowej przerwy w świadczeniu usług na potrzeby czynności konserwacyjne, naprawcze lub w związku z wprowadzaniem zmian w Sklepie Internetowym,
  2. czasowej przerwy w świadczeniu usług, w związku z awariami lub czynnościami konserwacyjnymi infrastruktury technicznej Sprzedawcy lub dalszych podmiotów związanych z dostępnością Sklepu Internetowego,
 2. Sprzedawca jest w każdym czasie uprawniony do:
  1. zaprzestania lub czasowego przerwania świadczenia usług,
  2. zmiany warunków usług,
  3. wprowadzania nowych usług,
  4. wprowadzania zmian w wyglądzie i funkcjonalnościach Sklepu Internetowego,
  5. podejmowania wszelkich innych, dozwolonych przepisami prawa, czynności związanych ze Sklepem Internetowym.
 3. Zabronione jest zamieszczanie na Stronach Sklepu Internetowego:
  1. informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych,
  2. danych osobowych osób trzecich, lub jakiekolwiek danych osobowych w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
  3. treści bezprawnych - naruszających przepisy prawa lub sprzecznych z przyjętymi zasadami współżycia społecznego, w szczególności treści naruszających prawa osób trzecich lub nieobyczajnych (obraźliwych, wulgarnych itp.),
  4. informacji handlowych, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, bez wyraźnego, uprzedniego zezwolenia Sprzedawcy.
 4. Zabronione jest:
  1. jakiekolwiek wykorzystanie, w tym kopiowanie, utrwalanie itp. treści zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego, chronionych prawami autorskimi Sprzedawcy lub osób trzecich,
  2. jakiekolwiek korzystanie ze Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub naruszający prawa lub interesy Sprzedawcy.
 5. Każdy Klient jest uprawniony do zawiadomienia Sprzedawcy w przypadku zauważenia na stronach Sklepu Internetowego treści naruszających przepisy prawa, sprzecznych z przyjętymi zasadami współżycia społecznego, naruszających prawa osób trzecich, naruszających postanowienia Regulaminu lub co do których istnieje uzasadnione podejrzenie ich niewiarygodności, jak również zażądania usunięcia tych treści. Sprzedawca, niezwłocznie rozpozna wszystkie zawiadomienia i żądania, nie później niż w terminie 14 dni od ich zgłoszenia. Klient zostanie poinformowany o sposobie rozpoznania zgłoszenia lub żądania i podjętych w związku z tym działaniach Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca dokłada należytej staranności w celu zapewnienia bezpiecznego działania Sklepu Internetowego i związanego z nim systemu teleinformatycznego, dokładając wszelkich starań, by uniemożliwić osobom nieuprawnionym dostęp do treści przekazu składającego się na świadczone przez niego usługi, w tym: szyfrowane połączenie SSL, zabezpieczenie serwera przed atakami zewnętrznymi itp.
 7. Sprzedawca podejmuje także środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, w tym w szczególności: korzysta z oprogramowania chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem, przechowuje dane w sposób zaszyfrowany, korzysta z bezpiecznego połączenia za pomocą protokołu SSL.

 

§13 rozwiązanie umowy

 1. Każdy Klient, w dowolnym momencie, może wypowiedzieć umowę o dostarczenie usługi cyfrowej (nie dotyczy Umowy sprzedaży produktów) poprzez usunięcie Konta, lub wysłanie takiego oświadczenia do Sprzedawcy za pośrednictwem wiadomości e-mail lub pisemnie na adres wskazany w Regulaminie do kontaktów ze Sprzedawcą.
 2. Sprzedawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy poprzez usunięcie Konta Klienta ze Sklepu Internetowego, w przypadku każdego naruszenia warunków Regulaminu przez Klienta, korzystania przez Klienta z usług sprzecznie z ich przeznaczeniem, wykorzystywania Sklepu Internetowego do podejmowania działań sprzecznych z prawem lub interesem Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zawiadomi niezwłocznie Klienta o usunięciu konta i wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług.
 4. Usunięcie Konta jest równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia usług na rzecz Klienta.
 5. Usunięcie Konta i rozwiązanie umowy o dostarczenie usługi cyfrowej, nie wpływa na realizację wcześniej zawartych Umów sprzedaży.

 

§14 prawa autorskie i znaki produktowe

 1. Sprzedawcy przysługują prawa autorskie do Sklepu Internetowego wraz z jego wszystkimi elementami i funkcjonalnościami, strony internetowej oraz wszystkich zamieszczonych na tej stronie materiałów (niezależnie od ich formy i treści), jak również do przesyłanych Klientom newsletterów i materiałów w ramach usługi mailingu. Klient nie jest uprawniony do przerabiania, kopiowania, przesyłania, eksploatowania w inny sposób lub w innej formie, a także wykorzystywania do celów innych niż wynikające z Regulaminu, utworów zamieszczanych na stronie internetowej, w newsletterach oraz wiadomościach e-mail.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo do korzystania ze znaków Produktowych zamieszczanych na stronie internetowej, użytych w newsletterach oraz materiałów przesyłanych Klientom w ramach usługi mailingu. Klient nie jest uprawniony do korzystania w jakikolwiek sposób lub w jakiejkolwiek formie ze znaków Produktowych Sprzedawcy.

 

§15 dane osobowe 

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony prywatności Klientów.
 4. Warunki przetwarzania danych osobowych związanych ze Sklepem Internetowym są opisane w Polityce prywatności, dostępnej pod adresem www.sklep.bakata.pl

 

§16 przeciwdziałanie niedozwolonym treściom

 1. W naszym Sklepie Internetowym dostępne są usługi pośrednie w rozumieniu DSA. Usługi te kierowane są do odbiorców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i są nimi Opinie o Produktach – funkcja pozwalająca na zamieszczaniu opinii o produktach;
 2. Dochowujemy wszelkich starań, aby z usługi Opnie o Produktach eliminować niedozwolone treści, niezwłocznie po tym jak się o nich dowiemy i je zweryfikujemy.
 3. W zakresie usługi zamieszczania Opinii o Produktach, możesz je zamieszczać pod warunkiem, że faktycznie nabyłeś opiniowane Produkty.
 4. Niedozwolone treści oznaczają informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do określonego działania, nie są zgodne z powszechnie obowiązujący prawem. Nielegalnymi treściami mogą być w szczególności treści naruszające prawa autorskie, treści dyskryminujące, obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub w inny sposób naruszające dobra osobiste, jak również prezentacja Produktów i informacji o nich, niespełniające określone wymogi prawne lub naruszające prawa innych podmiotów.
 5. Zastrzegamy, że możemy odmówić publikacji tych opinii które:
  1. wprowadzają w błąd, dyskryminujące lub nieuczciwe;
  2. treści, które zawierają osobiste zniewagi, dyskryminację, oszczerstwa, wulgarny, seksualny i obsceniczny język, zdjęcia lub podobne ekspresje lub grafiki, które mogą krzywdzić inne osoby;
  3. Spam, tj. treści, które zostały opublikowane w identyczny sposób wiele razy;
  4. wirusy, złośliwy kod, oprogramowanie, skrypty, pliki i inne mechanizmy/techniki, które nadają się do szpiegowania, atakowania, paraliżowania lub w inny sposób osłabiania urządzeń /używanego oprogramowania Użytkowników naszego sklepu internetowego lub wspomagania i nakłaniania do tego typu działań;
  5. zostały napisane w zamian za wynagrodzenie;
  6. zawierają treści reklamowe, marketingowe lub odnoszą się do tzw. Lokowania produktu, w szczególności oferty sprzedaży, oferty demonstracyjne lub ukryte reklamy dotyczące jakichkolwiek usług lub produktów. Niedozwolone jest umieszczanie w tym celu linków do zewnętrznych stron internetowych;
  7. treści, które promują materiały o charakterze jednoznacznie seksualnym, przemoc lub jakąkolwiek nielegalną działalność;
  8. treści, które naruszają obowiązujące prawo, np. treści terrorystyczne, treści naruszające prawo ochrony konsumentów lub młodzieży, naruszenia praw autorskich, niezgodne z prawem udostępnianie prywatnych zdjęć;
  9. zawierają linki do stron internetowych;
  10. naruszają dobra osobiste lub zasady współżycia społecznego;
  11. zawierają dane osobowe lub inne dane wrażliwe;
  12. nie dotyczące produktu.
 6. Nie prowadzimy uprzedniej, jak również zautomatyzowanej identyfikacji oraz weryfikacji niedozwolonych treści, a wszelkie decyzje w ich zakresie podejmowane są po otrzymaniu informacji o ich występowaniu i przez osoby do tego upoważnione.
 7. Jeżeli zidentyfikowałeś w naszej usłudze niedozwolone treści masz prawo to do nas zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres sklep@bakata.pl, wskazując treść niedozwoloną.
 8. Gdy tylko będziemy mieć wiedzę o istnieniu nie niedozwolonej treści usuniemy ją lub uniemożliwimy dostęp do niej.
 9. Decyzja wraz z uzasadnieniem podjęta w wyniku zgłoszenia danej treści, przekazana zostanie na adres e-mail zgłaszającego oraz zainteresowanego odbiorcy usługi w terminie 30 dni od pozyskania wiedzy o niej. Decyzję o przynależności treści do treści niedozwolonych zgodnie z punktem 4 w sposób wolny od arbitralności i obiektywny na podstawie informacji dostępnych w danym momencie dla Bakata Design.
 10. Podkreślamy, że zawsze działamy z poszanowaniem praw podstawowych odbiorców naszych usług, jak też wolności wypowiedzi i informacji. Jednocześnie zainteresowanym odbiorcom danej usługi przekazujemy uzasadnienie zastosowanych przez nas ograniczeń.
 11. Jeżeli jesteś odbiorcą danej usługi, a w tym również jeżeli dokonałeś zgłoszenia niedozwolonych treści oraz nie zgadzasz się naszą decyzją lub jej uzasadnieniem, o której mowa w pkt. 8 lub 9, to w czasie 6 miesięcy od poinformowania Cię o niej, masz prawo do złożenia skargi. Tak szybko jak jest to możliwe odpowiemy Ci na Twoją skargę i wyjaśnimy zgłoszone przez Ciebie zastrzeżenia. Skargę powinieneś wnieść elektronicznie na adres mailowy sklep@bakata.pl.
 12. Pamiętaj, że w przypadku częstego dokonywania oczywiście bezzasadnych zgłoszeń lub skarg mamy prawo, po uprzednim bezskutecznym ostrzeżeniu Cię, zawiesić na okres do 12 miesięcy rozpatrywanie ich.
 13. Prawo zobowiązuje nas do tego, aby w przypadku otrzymania nakazu od uprawnionego organu sądowego lub administracyjnego podjąć działania w nim określone lub udzielić wskazanych informacji. W takim przypadku, jeżeli działania te będą dotyczyć Ciebie lub przekazanych przez Ciebie treści, poinformujemy Cię o otrzymaniu takiego nakazu w terminie w nim określonym albo jeżeli takiego terminu nie określono, to najpóźniej w chwili podjęcia danych działań.

   

  §17 postanowienia końcowe 

  1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.01.2023r.
  2. Usługodawca informuje, że korzystanie ze Sklepu Internetowego i związanych z nim usług oraz funkcjonalności, może wiązać się z ryzykiem, jakie normalnie występuje przy korzystaniu z sieci Internet (np. spam, obecność i działanie oprogramowania typu malware, worm, spyware, działania takiej jak phishing, sniffing itp.). W związku z powyższym rekomenduje się Klientom podjęcie stosownych działań zmierzających do minimalizacji ryzyka, w szczególności:
   1. korzystania ze Sklepu Internetowego wyłącznie za pośrednictwem zaufanych, bezpiecznych połączeń z siecią Internet,
   2. korzystanie z oprogramowania antywirusowego oraz firewall,
   3. stosowanie do logowania w Sklepie Internetowym długich i skomplikowanych haseł, z wykorzystaniem liter, cyfr i znaków specjalnych,
   4. ochrona haseł stosowanych w Sklepie Internetowym przed ujawnieniem osobom trzecim,
   5. sprawdzania podczas logowania ze Sklepem Internetowym, czy połączenie jest szyfrowane.
  3. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu.
  4. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, jego tekst dostępny na stronie internetowej zostanie ujednolicony.
  5. O zmianach w Regulaminie, Klienci posiadający Konta zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem, co najmniej 3-dniowym. Do Umów Sprzedaży wiążący jest regulamin obowiązujący w chwili zawarcia Umowy.
  6. Wszelkie usługi świadczone przez Sprzedawcę, podlegają przepisom prawa polskiego.
  7. Klient będący Konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

   

   

   

   

   

   

Kalkulator rat Alior Bank - zobacz!Kalkulator rat Bank Pekao SA - zobacz!

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl